Deutsch English Serbian Bosnian Croatian Macedonian Albanian

 
 
Mirësevinishqipe
boshnjake
maqedonase
serbe
kroate
dhe sllovene

e zotëroj në të folur dhe në të shkruar.

Oferta ime për të gjitha zyrat e perkthimeve për gjuhët e lartpërmendura është:

për përkthimet me shkrim unë llogaris për rresht duke filluar që nga 0,55 euro, për përkthimet me gojë duke filluar nga 25 euro për orë.
Për gjuhët e tjera shiko listën e çmimeve.

 

Shumë të nderuar zonja dhe zotërinj!
Në ditët e sotme gjuha e fundit e teknikës na krijon mundësi të shumëllojshme për komunikim me të gjitha pjesët e rruzullit.
Detyra jonë është që të garantojmë kuptimin dhe përkthimin e saktë të teksteve.
Bashkëpunëtorët tanë shumë të kualifikuar të përhershëm dhe të jashtëm përkthejnë për ju saktësisht si nga ana semantike ashtu edhe nga ajo sintaksore tekste nga fushat që vijojnë:
shkencat natyrore dhe shoqërore, mjekësi, teknikë, fizikë, farmaci, botanikë, arkeologji, astronomi, arkitekturë, gjelogji-minierash, elektronikë, filozofi, histori, letërsi, art, kinematografi, muzikë, etj.
Ne përkthejmë në-/ dhe nga më shumë se 80 gjuhë, në mënyrën më të shpejtë të mundur, duke përdorur të gjitha sistemet ekzistuese të komunikimit.
Ju lutem krahasoni tarifat tona të leverdisshme dhe çmimet tona përmbledhëse dhe kini parasysh se çfarë pasojash sjell një përkthim i pasaktë i teksteve dhe/ ose i të dhënave.
Përshëndetje të përzemërta
Luzha,
Përkthyes i njohur zyrtarisht dhe i autorizuar nga gjyqi
suprem  i Republikes së NRW/ së në Hamm

 
GLOBUS Internationales
Dolmetscher-, und Übersetzungsbüro
Site Meter
Kurt-Schumacher- Platz- Nr.10
44787 Bochum
Tel: 0049 (D) 0234 / 890 877 70
Fax:0049 (D) 0234 / 890 877 72
GLOBUS Internationales
Dolmetscher-, und Übersetzungsbüro
Site Meter
Kurt-Schumacher- Platz- Nr.10
44787 Bochum
Tel: 0049 (D) 0234 / 890 877 70
Fax:0049 (D) 0234 / 890 877 72