Deutsch English Serbian Bosnian Croatian Macedonian Albanian

 
 
ДобредојдовтеАлбанскиот
босанскиот
македонскиот
српскиот
хрватскиот
и словенскиот јазик

ги познавам во усмена и писмена форма.

Мојата понуда до сите преведувачки бироа за горенаведените јазици е:

За писмени преводи прерачунувам од 0.55 евра од 1 ред, а за усмени преводи од 25 евра од 1 час.
За останатите јазици погледнете го ценовникот.

 
Почитувани дами и господа,
Денешната модерна технологија ни нуди огромни можности за брза комуникација со сите делови од светот.
Наша задача е да осигураме дека поднесените текстови се без грешки и разбирливи.
Нашиот висококвалифициран тим , и нашите соработници преведуваат без грешки за вас сематички и синтактички текстови од сите подрачја:
Природни и филозофски науки, медицина, техника, физика, хемија, фармација, ботаника, археологија, астрономија, архитектура, нафта, рударство, електроника, филозофија, историја, книзевност, уметност, кинематографија, музика и др.
На и од повеће од 80 јазици – најбрзо што може, со примена на тренутно постоечките комуникациски средства.
Ве молам споредете ги нашите најповолни тарифи и паушални цени и размислете за тоа, какви последици можат да произлезат од неточен превод на документи и податоци.
Срдечен поздрав
Лузха,
Општи судски симултан преведувач и
Овластен писмен преведувач

 

 
GLOBUS Internationales
Dolmetscher-, und Übersetzungsbüro
Site Meter
Kurt-Schumacher- Platz- Nr.10
44787 Bochum
Tel: 0049 (D) 0234 / 890 877 70
Fax:0049 (D) 0234 / 890 877 72
GLOBUS Internationales
Dolmetscher-, und Übersetzungsbüro
Site Meter
Kurt-Schumacher- Platz- Nr.10
44787 Bochum
Tel: 0049 (D) 0234 / 890 877 70
Fax:0049 (D) 0234 / 890 877 72